بازدید مشترک رئیس اجرائیات شهرداری یزد و مدیر عامل سازمان میادین میوه وتره بار شهرداری یزد

شناسه : 86571411

بازدید مشترک رئیس اجرائیات شهرداری یزد و مدیر عامل سازمان میادین میوه وتره بار شهرداری یزد

بازدید مشترک رئیس اجرائیات شهرداری یزد و مدیر عامل سازمان میادین میوه وتره بار شهرداری یزد

آدرس کوتاه :