بازدید رئیس محترم شورای اسلامی شهر وشهردار محترم شهر یزد از مراحل راه اندازی بازارچه شماره چهار آزادشهر

شناسه : 86569391

بازدید رئیس محترم شورای اسلامی شهر وشهردار محترم شهر یزد از مراحل راه اندازی بازارچه شماره چهار آزادشهر

بازدید رئیس محترم شورای اسلامی شهر وشهردار محترم شهر یزد از مراحل راه اندازی بازارچه شماره چهار آزادشهر

آدرس کوتاه :