بازدید رئیس سازمان به همراهی نماینده استانداری و فرمانداری و تعاون روستایی از محل های در نظر گرفته شده برای ایستگاه های تنظیم بازار شب عید در سطح شهر یزد

شناسه : 91952285

بازدید رئیس سازمان به همراهی نماینده استانداری و فرمانداری و تعاون روستایی از محل های در نظر گرفته شده برای ایستگاه های تنظیم بازار شب عید در سطح شهر یزد

بازدید محمد رضا دشتی رئیس سازمان در معیت نماینگان استانداری، فرمانداری،جهادکشاورزی و تعاون روستایی از زمین های استقرار ایستگاه تنظیم بازار در سطح شهر یزد

آدرس کوتاه :