بازدید دکتر علی اکبر حداد زاده مدیر کل دامپزشکی استان یزد از میدان مرکزی میوه وتره بار وسازمان ساماندهی مشاغل شهری وفرآورده های کشاورزی

شناسه : 89381214

بازدید دکتر علی اکبر حداد زاده مدیر کل دامپزشکی استان یزد از میدان مرکزی میوه وتره بار وسازمان ساماندهی مشاغل شهری وفرآورده های کشاورزی

بازدید دکتر علی اکبر حدادزاده مدیر کل دامپزشکی استان یزد از میدان مرکزی میوه وتره بار و سازمان ساماندهی مشاغل شهری وفرآورده های کشاورزی

آدرس کوتاه :