بازارچه های ده گانه میوه وتره بار تحت نظارت شهرداری یزد

شناسه : 89841698

بازارچه های ده گانه میوه وتره بار تحت نظارت شهرداری یزد

بازارچه های ده گانه میوه وتره بار تحت نظارت شهرداری یزد

آدرس کوتاه :