افتتاح بازارچه میوه و بار سلامت شماره 4 آزادشهر (میدان حر _ پارک سلمان)

شناسه : 86708718

افتتاح بازارچه میوه و بار سلامت شماره 4 آزادشهر (میدان حر _ پارک سلمان)

افتتاح بازارچه میوه وتره بار سلامت شماره 4 آزادشهر _میدان حر_ پارک سلمان)

آدرس کوتاه :