آغاز عملیات زیرسازی وآسفالت جاده دسترسی جنب پادگان به میدان مرکزی میوه وتره بار

شناسه : 60352491

آدرس کوتاه :