آغاز عملیات اجرایی احداث میدان و جاده دسترسی در ورودی میدان میوه وتره بار مرکزی

شناسه : 91964971

آدرس کوتاه :