آغاز طرح پایش ترازو توسط رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری وفرآورده های کشاورزی شهرداری یزد

شناسه : 89477264

آغاز طرح پایش ترازو توسط رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری وفرآورده های کشاورزی شهرداری یزد

آغاز طرح پایش ترازو توسط رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری وفرآورده های کشاورزی شهرداری یزد

آدرس کوتاه :