آغاز درخت کاری و فضای سبزمیدان

شناسه : 279169
آغاز درخت کاری و فضای سبزمیدان

 آغاز عملیات درخت کاری میدان میوه و تره بار

 به گزارش روابط عمومی سازمان میادین میوه و تره بارعملیات درخت کاری میدان میوه وتره باربا تهیه 750 عدد  رز هفت رنگ و 360عدد زر مهندسی و تعداد 320 عدد درخت اقاقیا سه ساله با همکاری موسسه گل و گیاه رفاه اصفهان  شروع  شد و با موفقیت در محل های مناسب کاشته شد

بوجه در نظر گرفته شده درخت کاری در فازهای به بهره برداری شده مبلغی بالغ بر 000/000/300 ریال  میباشد که تاکنون مبلغ 000/000/70 ریال به شرح ذیل هزینه گردیده .

سازمان در نظر دارد برای اسفند ماه سال جاری تعدادی نهال انار تهیه و درنوار غربی میدان با توجه به وجود آبهای پساب در آن محل اقدام به کاشت نماید.           

 عملیات خاکریزی                                                  

تهیه خاک مناسب                                                    

تسطیح محل ها

تهیه 750 عدد رز هفت رنگ

تهیه 360 عدد رز مهندسی

تهیه 320 عدد درخت اقاقیا سه ساله

کاشت 1430  نهال

                                                                      

 

آدرس کوتاه :