آخرین مراحل تا کلنگ زنی مسجد شهرک مشاغل

شناسه : 91578888

آخرین مراحل تا کلنگ زنی مسجد شهرک مشاغل

محمود دهقان نیز با توجه به اهمیت و جایگاه شهرک مشاغل فنی در شهر یزد اشاره کرد و افزود : در نگاه کلان و توسعه محور باید مجموعه زیرساخت های لازم در شهرک مشاغل را فراهم آوریم و با توجه به وضعیت موجود شهرک و طرح توسعه آن باید از اقدامات لازم در زمینه احداث شهرک مشاغل فنی پشتیبان نمود

در این جلسه محمد رضا دشتی با بیان لزوم ساخت مسجد در این شهرک افزود ، اقبال استفاده و بهره مندی از فرائض دینی با توجه به حضور کسبه شهرک یک فرصت ارزشمند دینی است که باید این موهبت را قدر دانست

دشتی عدم توجه به ساخت مسجد در این شهرک را در این سالهای متوالی را موجب دلسردی کسبه بیان نمود و افزود : اهمیت احداث این مسجد قطعا رونق بهتری را در شهرک رقم خواهند زد

محمود دهقان  نیز با توجه به اهمیت و جایگاه شهرک مشاغل فنی در شهر یزد اشاره کرد و افزود : در نگاه کلان و توسعه محور باید مجموعه زیرساخت های لازم در شهرک مشاغل را فراهم آوریم و با توجه به وضعیت موجود شهرک و طرح توسعه آن باید از اقدامات  لازم در زمینه احداث شهرک مشاغل فنی پشتیبان نمود.

 

 

 

 

.

آدرس کوتاه :