اتمام عملیات زیرسازی و آسفالت مابین فاز B و C داخل میدان مرکزی میوه وتره بار

شناسه : 60082481

اتمام عملیات زیرسازی و آسفالت مابین فاز B و C داخل میدان مرکزی میوه وتره بار

آدرس کوتاه :