نظر شما در مورد دستورالعمل درجه بندی و نرخ گذاری میوه در سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری یزد چیست؟