تاریخچه سازمان


تاریخچه سازمان میادین میوه وتره باروفر آورده های کشاورزی شهرداری یزد

سازمان میادین میوه وتره بار شهرداری یزد از اوایل سال 1382 راه اندازی شده ومحل استقرار آن فعلا در محل میدان مرکزی میوه وتره بار واقعدر جاده کنار گذر یزد کرمان میباشد